Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Přehled hlavních principů ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR) 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce 

  1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost Jaroslava Vávrová,

Straškov 188, 41184  IČ  18350089

 1. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je: Straškov 188, 41184, adresa elektronické pošty info@intelligent-sexy-dolls.online  

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Zpracovávané osobní údaje 

  1. Osobními údaji se rozumí: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, IČO, a DIČ podnikající právnické a fyzické osoby.

  2. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

 2. Právní základ zpracování osobních údajů 

  1. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: 

   1. zasílání marketingových sdělení správcem na základě souhlasu, který jste poskytli prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.eshop.brother-czech.cz ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“);

   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Souhlas lze kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na shora uvedené kontaktní údaje správce.

 3. Účel zpracování osobních údajů 

  1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je nabídka zboží a služeb vč. zasílání obchodních sdělení správcem na základě uděleného souhlasu a plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 4. Doba uložení osobních údajů 

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let od dne, kdy jste nám je poskytli prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://intelligent-sexy-dolls.online  a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 5. Další příjemci osobních údajů 

  1. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce účetní služby, poskytovatelé IT hostingu a software, marketingové agentury, poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu.

  2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 6. Práva subjektů údajů 

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce na výpis vašich osobních údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

  2. Pokud byste se domnívali, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

 7. Závěrečné ustanovení 

  1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí, jsou příslušné české soudy.

  2. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 3. 2021